Regulament concurs online „MOBRA LUI HORIA”

Concursul se desfășoară în perioada 10 - 30 aprilie 2024

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului online MicroFilm SRL – persoana juridica romana cu sediul in Str. Constantin Bosianu nr. 23, sector 4, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/2787/2012, cod fiscal RO29901260, avand cont bancar nr. RO08RZBR0000060014470224, reprezentată de Carla Fotea – Administrator denumita in continuare, ORGANIZATOR

1.2. Co-organizatorul August Film SRL –  persoana juridica cu sediul în BUCUREȘTI, Str. Padeșu, nr. 10, bl. 9, ap. 89, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/970/2023, cod unic de înregistrare: RO 47483130, cont bancar RO28BTRLRONCRT0CK3520601 Banca Transilvania, reprezentată legal prin Matei Truța – Administrator, denumita in continuare, CO-ORGANIZATOR

1.3. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”) pe următoarele pagini de social media: https://www.facebook.com/August.Film.ro ; https://www.instagram.com/august.film.ro/ ;

1.4. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Concursului, accesând site-ul www.augustfilm.ro. Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții.

Temeiul legal

Prezenta Campanie se desfasoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţă, cu modificările ulterioare și în conformitate cu legislația incidentă în materie.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul va fi lansat și se desfășura în perioada: 10.04-30.04.2024, ora 23:59, ora României pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător paginilor virtuale mai sus menționate, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 12 ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

 SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică care are domiciliul stabil sau reședința în România, vârsta peste 18 ani.

3.2. Nu au dreptul să participe la Concurs angajații companiei S.C. MicroFilm SRL., S.C. August Film SRL, angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Concursul se desfășoară exclusiv pe internet, pe paginile de social media https://www.facebook.com/August.Film.ro ; https://www.instagram.com/august.film.ro/ ;

 

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care se înscriu în Concurs asumându-și o identitate falsă sau utilizând un cont de social media fals. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

4.2. Comentariile care contravin termenilor și condițiilor acestui regulament, care sunt în afara subiectului concursului sau pe care le consideră, în mod unilateral, ca fiind ilegale, incomplete, discriminatorii, injurioase, incorecte din punct de vedere gramatical, neadecvate sau dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților, nu vor intra în concurs.

 

SECȚIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Orice persoană care dorește să se înscrie în Concurs poate participa fără a plăti nicio taxă, în perioada: 10.04-30.04.2024, ora 23:59, ora României.

Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:

 1. a) Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil gratuit pe site-ul augustfilm.ro.
 2. b) Să se înscrie în Concurs, folosind toţi paşii de mai sus în perioada 10.04-30.04.2024, ora 23:59, ora României. O persoană se poate înscrie o singură dată la concurs.
 3. c) Să dea share postarii care anunță concursul pe pagina https://www.facebook.com/August.Film.ro sau https://www.instagram.com/august.film.ro/. Dacă share-ul se face pe format story să dea și tag paginii

 

 1. d) Să trimită dovada achiziționării unui bilet la cinematograf pentru filmul Horia (poză cu biletul fizic sau efectiv biletul digital), printr-un mesaj privat pe oricare dintre paginile https://www.facebook.com/August.Film.ro sau https://www.instagram.com/august.film.ro/.  

 

Înscrierea este pentru fiecare persoană fizică cu utilizarea cel putin a unui bilet de cinema la filmul Horia. În cazul nerespectării acestei cerințe participantul va fi supus descalificării.

Este strict interzisă vânzarea, transmiterea sau postarea biletelor pe pagini de socializare. De asemenea, este strict interzisă modificarea în orice fel a datelor înscrie pe biletul achiziționat, indiferent că a fost achiziționat online sau fizic. Nerespectarea acestei prevederi interzice participarea la Concurs a persoanelor implicate în această operațiune. De asemenea, tentativele de fraudă vor fi semnalate autorităților competente și pedepsite conform legii române. Doar persoana care a trimis catre Organizator poza biletului cu datele sale personale poate să revendice premiul. De asemenea, participantul trebuie să păstreze dovada achiziționării biletului (în format fizic sau prin modalități de achiziție online) împreună cu biletul propriu-zis (în format fizic sau electronic) până la finalizarea concursului.

 

Câștigătorul va fi extras folosind serviciile de tragere la sorti puse la dispoziție pe web site Random.org și va primi drept premiu  Motocicleta Mobra (1978, tip 50, Roșie) folosită la filmarea filmului Horia.

Înscrierile care nu respectă condițiile de mai sus și prevederile prezentului Regulament nu vor fi luate în considerare și vor fi eliminate.

Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participant Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia din urmă, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți, fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.

Nu vor fi luate în considerare înscrierile transmise în următoarele condiții:

 1. a) Dacă acestea sunt transmise în afara perioadei de înscriere, conform articolului 3 de mai sus;
 2. b) Dacă acestea au fost efectuate prin tentative de fraudă, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricăreia dintre condițiile și termenii Regulamentului;
 3. c) Nu au  legătură  cu  natura  și  scopul  Campaniei,  așa cum sunt acestea detaliate în cadrul prezentului Regulament.

 SECȚIUNEA 6. PREMII SI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Câștigătorul va primi drept premiu (”Premiul”)  Motocicleta Mobra (1978, tip 50, Roșie) oferita in starea tehnica si de funcționare in care se afla (“as it is”),  folosită la filmarea filmului Horia.

6.2. Reprezentanții Organizatorului vor folosi serviciile de tragere la sorti puse la dispoziție de web site-ul Random.org pentru desemnarea câștigătorului. Se vor desemna un câștigător și 3 rezerve.

6.3 Câștigătorul va fi notificat pe pagina de social pe media pe care s-a înscris. https://www.facebook.com/August.Film.ro ; https://www.instagram.com/august.film.ro/ ;

6.4 Organizatorul se obligă să facă public numele câștigătorilor pe paginile https://www.facebook.com/August.Film.ro ; https://www.instagram.com/august.film.ro/ si pe siteul oficial www.augustfilm.ro, după cum urmează:

(a) Pe data de 10.05.2023 va fi desemnat câștigătorul.

6.5 Câștigătorul trebuie să confirme printr-un mesaj privat pe una dintre paginile https://www.facebook.com/August.Film.ro sau https://www.instagram.com/august.film.ro/ în maximum 48 de ore de la data notificării pe pagina, faptul că a primit notificarea câștigării premiului, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere pentru validare următoarele date: numele complet, numărul de telefon, adresa e-mail, adresa de domiciliu și dovada faptului ca nu este minor (copie dupa CI).

6.6  În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul următorului participantul din lista de rezervă.

6.7  În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării acestuia conform prezentului Regulament, câștigătorul va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai atribui câștigul acestuia, cu excepția rezervelor.

6.8 Participantilor nu le este impusă nicio taxă de participare la prezentul concurs.

6.9 Organizatorul nu raspunde pentru conținutul publicat pe pagina de Facebook sau Instagram de către participanți.

6.10 Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participantul care dă dovadă de un comportament neadecvat, contrar bunelor moravuri sau legii, pe parcursul Concursului. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participantul care încalcă regulile prevăzute la punctul 5 de mai sus sau care, prin conduita sa ori datorită naturii conținutului publicat pe social media, încalcă drepturile de autor ale altor persoane fizice și/sau juridice.

6.11 Înscrierea în concurs presupune ca participanții au acceptat în totalitate condițiile prezentului regulament și eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor.

6.12 În cazul în care câștigătorul a furnizat date false de identificare, acesta neputând fi identificat în baza datelor furnizate către Organizator, pierde dreptul de a revendica premiul.

6.13 Premiul va fi făcut public și se va acorda direct numai persoanei desemnate câștigătoare ca urmare a mecanismului menționat la punctul (5).

6.14 Valoarea totală a premiului este de 2267 lei brut.

6.15 Organizatorul nu va acorda câștigătorului contravaloarea în bani a Premiului.

6.16 Câștigătorii Concursului nu vor putea pretinde un alt premiu în afară de cel prevăzut la punctul 6.1.

6.17. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii Concursului, către S.C. August Film SRL – BUCUREȘTI, Str. Padeșu, nr. 10, bl. 9, ap. 89, sector 4. Contestația se va soluționa în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

6.18. Durata maxima de predare a premiului nu va depasi 90 de zile lucratoare, socotite de la data anuntarii castigatorului premiului in direct.

6.19. Premiul Concursului Campaniei este predat de organizator participantului la sediul din București, Str. Gramont nr. 23A, sector 4, la un termen convenit de comun acord cu castigatorul dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data validarii câștigului si numai dupa intocmirea formalitatilor necesare de desemnare a castigatorului premiului, prin semnarea unui proces verbal în in 2(doua) exemplare originale si a unui contract care asigura transferul dreptului de proprietate asupra Premiului, respectiv cate 1(un) exemplar pentru fiecare parte, si numai dupa ce castigatorul isi va fi indeplinit obligatia de a inmatricula premiul pe numele sau.

6.20 Formalitățile se vor intocmi de catre Organizator la sediul sau din Bucuresti, Str. Constantin Bosianu nr. 23, sector 4,i si/sau in fata notarului public desemnat de acesta, dupa caz (costurile notariale fiind suportate de Organizator).

6.21 Organizatorul va vira la bugetul de stat suma reprezentând impozitul legal datorat de Castigator pentru venituri in natura provenite din premii, asa cum este reglementat acest impozit de reglementarile fiscale in vigoare aplicabile in Romania.

6.22 Orice alte obligatii de natura fiscala, legală si/sau de orice alta natura, in legatura cu premiul acordat in Concursul Campaniei de Promovare (transport, luare in evidență, înmatriculare), cad si raman in sarcina exclusiva a castigatorului premiului.

6.22. Câștigătorul ia lua cunoștință faptul ca Premiul, Motocicleta Mobra (1978, tip 50, Roșie) folosită la filmarea filmului Horia, are an de fabricatie 1978, nu este in perfecta stare de functionare si nu poate fi folosita pentru deplasare in starea in care este predata de Organizator. Organizatorul informeaza si atrage atentia Castigatorului ca, in vederea utilizarii Premiului pentru deplasare, este necesara si obligatorie verificare tehnică prelabila, temeinică, efectuata de către o persoană/entitate autorizată de specialitate si dupa efectuarea tuturor eventualelor reparatii sau remedieri semnalate urmare a verificarii.

 

SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.

7.2. Orice anulare prematură a alegerii câştigătorului nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate pe site-ul: www.augustfilm.ro

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu la Concurs folosind conturi de social media false sau multiple.

 

 SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1. Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte.

 

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii suferite de către câștigător, indiferent de natura acestora, suferite din momentul predării premiului.

9.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei rezerve din lista.

9.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va fi parte în niciun fel de litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra Premiului.

9.4. Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Concursului.

 

9.5. Organizatorul Concursului nu va avea nicio răspundere și nu va putea fi implicat în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra Premiului primit, cat și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu Premiul.

 

9.6. În  eventualitatea unei incertitudini legate de validitatea documentelor trimise de participanți, în vederea înscrierii la aceasta campanie, decizia organizatorului este definitivă. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 1. a) Nicio eroare în datele furnizate de către participanți; lipsa de corectitudine a datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor să se asigure că acestea au fost menționate corect.
 2. b) Blocarea adresei de e-mail a Participantului sau orice neregulă cu privire la aceasta;
 3. c) Situațiile în care anumite persoane înscrise în Concurs sunt în incapacitate de a participa la Concurs sau/si nu  îndeplinesc  condițiile  Cocursului iar  aceasta  incapacitate  sau/si  neîndeplinire  a condițiilor se datoreaza unor circumstanțe aflate în afara controlului Organizatorului;
 4. d) Eventualele dispute între Participanți legate de drepturile asupra adreselor de e-mail.
 5. e) Imposibilitatea unui   Participant  de  a  beneficia  de  premiu  din  cauza  nerespectării  in integralitate, a Regulamentului Concursului și sau din cauza numelui si/sau prenumelui și/sau a datelor eronate transmise.

9.7. Aceste circumstanțe se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, sau transmise cu intarziere din cauza Participanților, nefunctionarea / funcționarea defectuoasă a e-mailului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul Participantului, cauzată de probleme tehnice și / sau de trafic intens pe pagina web.

 

9.8. Participantii accepta in mod expres, neechivoc si definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în ceea ce privește   modalitatea de organizare si desfășurare a Concursului și Premiile acordate, precum și a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbări legate de implementarea Concursului.

 

9.9. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiului nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Concursului va acorda premiile persoanelor care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de către castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligație față de Participant.

 

9.10. Participantul  se  obligă  să  respecte  principiile  de  bună-credință  și  moralitate  cu  privire la toate informațiile transmise, să transmită informații reale și sincere.

 

SECTIUNEA 10. LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă din București, de la sediul Organizatorului, în conformitate cu dreptul comun. Legea aplicabilă este legea romana

 

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții prezentului Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, că datele lor personale să între în bază de date a Organizatorului în vederea efectuării deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

 

SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților la Concurs existentă în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin înscrierea în acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la link-ul menționat în postarea care anunță lansarea Concursului, cat si pe site-ul official al organizatorului, www.augustfilm.ro.

SECTIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR CU  CARACTER PERSONAL

13.1. Cine realizează prelucrarea? Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de către Organizator in conformitate cu cu respectarea legislației aplicabile, în special a Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).

13.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei: Nume, prenume, adresă, e-mail, număr de telefon a persoanelor care sunt declarate câștigătoare.

13.3. Scopul  prelucrării  este  strict  legat  de  desfășurarea  concursului (organizare și desfășurare, desemnarea și validarea câștigătorilor, acordarea premiului, precum și îndeplinirea obligațiilor fiscale și financiar contabile ale organizatorului). Datele vor fi astfel prelucrate pentru desfășurarea Concursului conform mecanismului descris prin regulament (acesta reprezentând „contractul” dintre organizator si participanții care, in mod voluntar, s-au înscris) sau pentru îndeplinirea unor obligații legale ce revin operatorului (e.g. îndeplinirea obligațiilor fiscale).

 

13.4. Temeiul juridic al prelucrării:

 1. a) Executarea contractului  reprezentat  de  termenii  si  conditiile  stabilite  prin  Regulament si considerate acceptate ca urmare a participarii
 2. b) lnteresul Legitim al organizatorului in legatura cu realizarea de concursuri/ campanii promotionale si pentru apararea drepturitor si intereselor acestuia
 3. c) lndeplinirea obligatiilor legale aplicabile pentru calculul, declararea si acordarea premiului. Datele cu caracter personal sunt necesare in vederea participarii la concurs si derularii concursului in ceea ce va  priveste    Un  eventual refuz de a furniza datete cu caracter personal atrage imposibititatea participarii la concurs, in diverse faze in care poate interveni un astfel de refuz.

13.5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal:

 1. a) Datele cu caracter personal ale Participantitor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la data finalizarii Campaniei. ln cazul in care sunt reclamatii sau sesizari in curs, pentru acestea poate fi necesara prelucrarea datetor cu caracter personal pe o durata ulterioara celor 60 de zile indicate mai sus, pana la solutionarea definitiva a sesizarii/ rectamatiei.
 2. b) Datele cu caracter personal ale castigatorului premiului vor fi stocate conform prevederitor legate aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va sterge/ distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand imputernicitilor obligatii simitare.

 

13.6. Întrucât  comunicarea  prezentei  campanii  se  realizează prin intermediul platformei Facebook și Instagram, participantii pot consulta următoarele pagini pentru a afla detalii despre prelucrarea datelor cu caracter     personal  https://www.facebook.com/privacy/policy și        https://help.instagram.com/15583370790388.

 

13.7. Participantii au, in relatie cu organizatorul, drepturile conferite de lege, respectiv  dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul la opozitie la colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei si/sau Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: office@augustfilm.ro

 

SECTIUNEA 14. ALTE CLAUZE

Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale și aplicabile tuturor Participantilor.

Premiul neacordat va rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea și desfășurarea Concursului.